Штампа

О школи

on .

Пројекат „Мултимедији у школама – наша веза са светом“ (Multimedia in schools-our connection with the world) рађен је у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2007-08.

Предлог пројекта поднет је у октобру 2009, док је његова имплементација започела у априлу 2012. године. Овај пројекат настао је као резултат заједничког труда основних и средњих школа са територија општина Уб и Модрича.

На изради самог пројекта као његови носиоци и функционални партнери на пројекту, учествовале су ОШ „Милан Муњас“ Уб као водећи партнер и апликант 1 из Србије  и Средњошколски центар „Јован Цвијић“ из Модриче као апликант 2. Сваки од ових партнера имао је и локалне партнере – основне и средње школе са териоторије општине Уб и Модрича.

Као локални партнери ОШ „Милан Муњас“ Уб учествовале су основне и средње школе са територије општине Уб: ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани, ОШ „Душан Даниловић“ Радљево, ОШ „Свети Сава“ Памбуковица, Техничка школа „Уб“ и Гимназија „Бранислав Петронојевић“ Уб.


Локални партнери Средњошколског центра „Јован Цвијић“ из Модриче биле се две основне школе са територије општине Модрича: ОШ „Сутјеска“ и ОШ „Свети Сава“.

 

Циљна група?

Ученици старијих разреда основних школа и ученици од I до IV средњих школа као и 20 наставника страних језика и информатике из Уба и Модриче.

 
Крајњи корисници?

Ученици основних и средњих школа на територији општина Уб и Модрича, наставници запослени у школама.

Полазна основа за писање предлога пројекта

Основна премиса од које треба поћи приликом анализе стања у образовним системима земаља које су настале на простору бивше СФРЈ, је да су они током ратова и распада земље, у приличној мери изгубили корак са системома земаља западне Европе у погледу примене савремених информационих технологија у настави.


Тиме су се ученици из ових земаља нашли у изразито неравноправном положају у односу на своје вршњаке из осталих европских земаља када се ради о познавању страних језика и рачунарској писмености, које спадају међу кључне апсекте писмености у свету 21. века.


Поред тога, ученицима са простора земаља бивше СФРЈ, глобално посматрано, недостају и контакти са вршњацима из других земаља, због дугог периода изолованости земље, као и због још увек, слабе покретљивости њих самих, што је мотивисано, пре свих, економским разлозима.
 

Који смо проблем желели да превазиђемо?

Школе у општинама Уб и Модрича имају подршку локалних управа у проце-су побољшавања услова рада и квалитета наставног процеса, у складу са могућностима општинског буџета. Да би испуниле своју друштвену функцију, достигле образовне циљеве дефинисане Законом, школе у ове две општине су као основну препреку сагледале недовољну могућност примене савремених образовних технологија, недостатак савремених наставних средстава и недовољну оспособљеност наставника за примену савремених образовних технологија у настави.

Недовољна развијеност комуникативних компетенција ученика у познавању страних језика, низак ниво информатичке писманости, салбо коришћење интернета у едукативне сврхе, недостатак сарадње и вешина тимског рада, недовољна сензибилисаност за различитост, и затвореност у уске локалне оквире, последице су затворености школа као микросистема. Мултимедији и њихова примена у школама би заиста могла постати НАША ВЕЗА СА СВЕТОМ,  тј. веза наших ученика са вршњацима из различитих земаља.
 

Циљеви пројекта су?

Општи циљ пројекта je унапређење и побољшање наставног процеса применом савремених, мултимедијалних средстава ради успостављања сарадње међу школама у региону.  Приоритет који се на овај начин реализује је: остваривање друштвене и економске кохезије кроз активности којима се унапређују физичка, пословна, друштвена и институционална инфраструктура и капацитети.


На остварење овог приоритета односи се и мера под којом је предлог пројекта  поднет - прекограничне иницијативе намењене подстицању резмене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње грађанског друштва.

Специфични циљеви:

  • Опремањем осам школа и јачањем компетенција 20 наставника за примену инфорамционих технологија у настави створени су услови за примену савремених образовних технологија у школама;
  • Применом мултимедија у настави побољшан је квалитет наставног процеса и успостављена континуирана прекогранична размена искустава и примера иновативне праксе наставника страног језика и информатике на нивоу основног и средњег образовања;
  • Повећана мотивација ученика за учење, унапређене компетенције ученика и побољшана постигнућа ученика у настави страних језика и информатике;
  • Путем WEB портала успостављена је сарадња међу ученицима из Уба и Модриче  и створени технички услови за наставак и развој ове сарадње за будуће генерације ученика.

 

Финансијски аспект пројекта

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 49.600,00 евра
ДОПРИНОС ЕУ: 40.672,00 евра (82% од укупне вредности пројекта)
ДОПРИНОС ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: 8.928,00 евра (18% од укупне вредности пројекта)
 

 

 

Визија школе

Желимо да будемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава квалитетна, активности у школи задовољавају потребе ученика, прилагођене су захтевима модерног доба и уважавају потребе локалне заједнице.

Наша мисија

Градимо модерну и ефикасну школу по мери детета која припрема за живот. У школи сви учимо, сарађујемо и делимо одговорност за успех и постигнућа наших ученика.